top of page

Takk for at du meldte deg på!

Hold deg oppdatert med nye blogginnlegg!

Søk
 • Forfatterens bildeSherpa økonomi

Utvidet krisepakke fra myndighetene

Regjering og Stortinget har på bakgrunn av innspill og kritikk fra næringslivet sine organisasjoner og andre utvidet tiltakene som følge av corona-krisen. Det viktigste for små og mellomstore bedrifter er forslaget som betyr at faste kostnader dekkes. Eksempler på slike utgifter er husleie, forsikringer, leieavtaler og regnskapsføring. Det er publisert en oversikt på nettsiden til Regnskap Norge som angir hvilke kostnader som er omfattet.


Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenlignet med samme måned året før (20 prosent i mars). Dersom foretaket ikke hadde virksomhet samme måned året før, kan et gjennomsnitt av januar og februar i år brukes. For bedrifter med en betydelig vekst eller forhold som ikke faller inn under unntak forøvrig vil det komme presiseringer knyttet til beregningen. Ordningen gjelder for mars, april og mai.

Det settes en minstegrense for utbetaling slik at beregnet støttebeløp under 5000 kroner utbetales ikke. Det legges opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner.

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon.

 1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik: Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent

 2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

Regneeksempel for Bedrift AS med 50% omsetningsfall fra sammenlignbar periode og 100.000 i faste kostnader som ikke er pålagt å stenge: Kompensasjon = 50% * 100.000-10.000 * 0,8 = 36.000


Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste, som utvikles i samarbeid med Finans Norge. Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Det vil også være en ordning med manuell behandling for berettigede søknader som ikke kommer gjennom den automatiske rutinen. Kravene til dokumentasjon vil være enkle, og kontroller av støtten vil kunne skje i etterkant. Etter at ordningen ble behandlet i Stortinget, er det også klart at både omsøkt og tildelt beløp knyttet til ordningen vil bli offentlig kjent.Ønsker du bistand til prosessen eller trenger oppdaterte tall for ditt selskap, ta kontakt med oss via e-post: post@sherpaokonomi.no

En oppsummering av de nye tiltakene som er foreslått er listet opp nedenfor:

 • Kompensasjonsordning for uunngåelige utgifter for næringslivet Ordningen skal i en periode kompensere deler av de uunngåelige faste utgiftene til bedrifter som er sterkt rammet av smitteverntiltakene.

 • Tilskudd til unge vekstbedrifter – 2,5 mrd. kroner Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjons-tilskudd med 2 mrd. kroner og etablerer-tilskudd med 500 mill. kroner.

 • Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner Innovasjonslån kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Regjeringen foreslår at økt ramme særlig skal rettes mot likviditetslån.

 • Rentestøttefond – 300 mill. kroner Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.

 • Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 mill. kroner Støtteordningen skal bidra til at disse miljøene kan opprettholde sitt tilbud til oppstart- og vekstselskaper.

 • Næringsrettet forskning – 250 mill. kroner Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet, slik at forskningsprosjekter- og aktiviteter ikke avsluttes.

 • Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 mrd. kroner Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.

 • Forlenget dagpengeperiode for oppsagte Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned. Endringen vil både gjelde for den ordinære dagpengeperioden som fastsettes etter folketrygdloven § 4-15 og den særlige stønadsperioden i § 4-19 for personer som har avtjent militærtjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste. Siden reglene for arbeidssøkere og permitterte utvides, gjøres det også endringer for personer som mottar arbeidsavklaringspenger mens de søker jobb.

 • Forlenget dagpengeperiode for permitterte For permitterte vil det bli en tilsvarende utvidelse av dagpengeperioden ved at Arbeids- og sosialdepartementet gir en midlertidig forskrift om å utvide perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt for de som var permittert før 1. mars 2020. Dette betyr at staten betaler dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker. Inntil videre gjelder dette ut juni.

 • Forskutteringsordning dagpenger Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet. Ordningen gjelder for arbeidstakere som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og permittering.


Kilde: www.regjeringen.noDersom du har spørsmål knyttet til din bedrift eller behov for bistand vennligst ta kontakt på e-post: post@sherpaokonomi.no


Vi gjennomfører møter ved hjelp av video eller telefon som følge av hjemmekontor i perioden myndighetene har anbefalt dette.


25 visninger0 kommentarer
bottom of page