top of page

Takk for at du meldte deg på!

Hold deg oppdatert med nye blogginnlegg!

Søk
 • Forfatterens bildeSherpa økonomi

Coronoakrisen - enighet om tiltak for næringslivet

Gjennom forrige uke har partiene på Stortinget blitt enig om en rekke tiltak for norske bedrifter i lys av krisen som følge av Covid-19. Enigheten innebærer en rekke tiltak utover de som allerede var foreslått fra Regjeringen, og er listet opp nedenfor:

Sykepenger:

 • Arbeidsgiverperioden for sykmeldinger reduseres til tre dager for korona-relatert fravær. Reglene gjelder fra 16. mars.

 • Tilsvarende reduseres ventetiden for frilansere og selvstendig næringsdrivende til tre dager for korona-relatert fravær. Reglene gjelder fra 16. mars.

 • Det gjøres ingen endringer i hvor lenge man kan motta sykepenger.

Omsorgspenger:

 • Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020. De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV.

 • Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020. De 3 første dagene finansieres av arbeidsgiver. Deretter finansieres 27 dager av folketrygden.

 • Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Også disse får dobbelt så mange omsorgspengedager, og arbeidsgiver betaler kun de første 3 dagene.

 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett på tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager.

Permittering

 • Dagpengegrunnlaget beregnes ut fra bruttoinntekt de siste 12 eller 36 månedene, avhengig av hva som gir høyeste utbetaling.

 • Permitterte kan motta dagpenger i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder, ved hel eller delvis permittering hos samme arbeidsgiver. Departementet kan i forskrift gi adgang til å forlenge perioden permitterte har rett til dagpenger.

 • Allerede iverksatte permitteringer

 • Endringene i arbeidsgiverperioden får også virkning for iverksatte permitteringer, slik at arbeidsgivere som har utbetalt permitteringslønn i minst to dager ved ikrafttredelsen, slipper ytterligere lønnspliktdager.

 • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trer i kraft 20. mars, men nærmere bestemmelser kommer formelt på plass i neste uke. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars.

 • Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper flere dager med lønnsplikt. Ikrafttredelsen er 20. mars. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars.

 • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Ikrafttredelse er 20. mars.

 • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Ikrafttredelse er 20. mars. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige.

 • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. Ikrafttredelse er 20. mars.

 • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Ikrafttredelse er 20. mars. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av «rullerende permitteringer» blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.

 • selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 pst. av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Det fremgår av den politiske enigheten at forslaget vil tre i kraft umiddelbart, og utbetalingene vil skje så raskt Nav får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Skatter og avgifter:

 • Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020.

 • Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.

 • Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.

 • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

 • Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.

 • Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Samtidig reduseres kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent.

 • Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

 • Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.

Statlig lånegarantier for lån til små og mellomstore bedrifter

 • Ordningen gjelder for lån inntil 50 millioner kroner per bedrift og med maksimalt 3 års løpetid. Den gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til 1. juni 2020.

 • Staten garanterer for 90 prosent av lånene under ordningen. Tap skal fordeles forholdsmessig (pro rata) der staten og banken tar henholdsvis 90 og 10 prosent.

 • Lån som allerede er innvilget, kan ikke overføres til ordningen.

 • Ordningen skal bidra til at bedrifter som har likviditetsmangel som følge av virusutbruddet, kan få banklån. Ordningen reguleres i en ny lov, og nærmere bestemmelser om hvilke lån som vil komme inn under ordningen vil bli spesifisert i forskrift.

Statens obligasjonsfond reetableres med ramme på inntil 50 mrd.

 • Tiltaket er rettet mot større norske selskaper, uavhengig av bransje, og skal forvaltes av Folketrygdfondet.

 • Statens obligasjonsfond skal benyttes for kjøp av obligasjoner i markedet. Det er ikke et statsbankliknende tiltak, men skal stimulere til at også andre investorer tar del i obligasjonsmarkedet. Investeringer i nye kredittobligasjonslån vil derfor skje sammen med andre investorer og på markedsmessige vilkår.

 • Det er Folketrygdfondet som vil ta stilling til hvilke obligasjonslån fondet skal investeres i, innenfor et mandat fastsatt av Finansdepartementet.

 • Finansdepartementet legger opp til å fastsette mandatet mot slutten av førstkommende uke. Det legges blant annet opp til

 • at en betydelig andel av obligasjonsfondets midler skal investeres i ikke-finansielle selskap, men at fondet også kan investeres i bank- og finanssektoren

 • å ramme inn hvor stor andel av fondets midler som kan være investert i obligasjoner utstedt av én enkelt utsteder

 • krav til kredittvurdering (rating)

 • at en betydelig andel av obligasjonsfondet kan investeres i obligasjoner med høyere risiko (high yield)

Annet

 • Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.

 • Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.

 • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.

Kilde: regjeringen.no

De overnevnte tiltakene ble vedtatt torsdag, men alle detaljer for hvordan dette skal skje i praksis for de tiltakene som innebærer endringer er ikke klarlagt ennå.


Selv om Stortinget har vedtatt denne hjelpepakken for næringslivet er usikkerheten fortsatt stor. Dersom du har behov for bistand vennligst ta kontakt på e-post: post@sherpaokonomi.no

Vi gjennomfører møter ved hjelp av video eller telefon som følge av hjemmekontor i perioden myndighetene har anbefalt dette. Husk å melde deg på vårt nyhetsbrev.


101 visninger0 kommentarer
bottom of page